Jogamá!

2017
Choreography: Chiara Monteforte
Photo: Adriano Foraggio